Monday, February 22, 2016

เข้าพบผู้ประกอกการ ผู้จัดการ บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด

       ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยเข้าพบผู้ประกอบการเพื่อการเก็บมูลและสอบถามแบบสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก กับ คุณ อภิญญา ดวงสวัสดิ์ ผู้จัดการของ บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของงานวิจัย ที่จะนำมาใช้ในการศึกษา การออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทู สำหรับ บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด ในเวลา 14.30 น พบว่า
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด คุณ อภิญญา ดวงสวัสดิ์
ที่มา : ดนุนัย พลศรี, 2559
บรรยากาศโรงงานทำปลาทูนึ่ง พนักงานกำลังจัดส่งสินค้า
ที่มา : ดนุนัย พลศรี, 2559
               ปัญหาของบรรจุภัณฑ์สินค้าของผลิตภัณฑ์บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด ยังไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้
                     1. บรรจุภัณฑ์เป็นโฟม ห่อหุ้มด้วยฟิล์มห่อหุ้มอาหาร เมื่อทำการบรรจุเกิดการฉีกขาดได้ง่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ในหลายกรณี ทั้งทางการขนส่งและการเก็บรักษาอาจ เกิดการเน่าเสียได้ง่าย
                     2. ไม่มีตราสัญลักษณ์และสลากบ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์
                     3. ผลิตภัณฑ์ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

               ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทู 
สำหรับร้านธนพลเพื่อส่งเสริมการขายโดยจะช่วยในการพัฒนาออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สินค้าทั้งเพื่อการขายและการขนส่งอยางมีประสิทธิภาพ.